Zoeken
Taal

Privacybeleid

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede overige bepalingen voor gegevensbescherming is:

Europa-Park GmbH & Co. Mack KG
Europa-Park-Str. 2
D-77977 Rust

Tel.: 00497822-770
E-mail: info@europapark.de
Website: https://www.europapark.de/nl

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:
Sina Krenz
Tel.: 00497822-770
E-mail: datenschutz@europapark.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Verklaring van de begrippen

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen "betrokkene"); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. cookie) of meerdere bijzondere kenmerken die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

"Verwerking" is de met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde procedure of reeks procedures met betrekking tot persoonsgegevens. Het begrip is zeer breed en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

"Pseudonimisering" is de verwerking van persoonsgegevens op zo'n manier, dat de persoonsgegevens zonder aanvullende gegevens niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen, indien deze aanvullende gegevens afzonderlijk worden bewaard en onderhevig zijn aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profilering" is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op deze natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, woonplaats of verhuizing van deze persoon te analyseren of te voorspellen.

Met "verwerkingsverantwoordelijke" wordt de natuurlijke of juridische persoon, overheid, instelling of andere instantie bedoeld, die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist.

"Verwerker" is een natuurlijke of juridische persoon, overheid, instelling of andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een werkzame website en van onze content en diensten noodzakelijk is.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor de desbetreffende verwerking wordt hieronder de bijbehorende wettelijke grondslag weergegeven en toegelicht. De wettelijke grondslag is hierbij normaal gesproken gebaseerd

 • op een (koop-)overeenkomst of de voorbereiding van een dergelijke overeenkomst (zoals bij de aankoop van artikelen, de Europa-Park-Clubkaart of tegoedbonnen)
 • op een gerechtvaardigd belang van onze onderneming, bijv. het verzamelen van verkeersgegevens bij gebruik van onze webshop
 • op toestemming/goedkeuring bijv. voor de verzending van nieuwsbrieven

Wissen van gegevens en opslagduur

Over het algemeen worden jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens gewist zodra ze voor hun beoogde doel niet meer nodig zijn en er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn. Indien de gegevens niet worden gewist, omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doelen noodzakelijk zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens die vanwege handels- of fiscaalrechtelijke gronden moeten worden bewaard.

Volgens wettelijke richtlijnen in Duitsland geldt voor het bewaren voor boeken, registraties, directieverslagen, boekingsdocumenten, handelsboeken, voor belastingheffing relevante documenten etc. een periode van 10 jaar conform §§ 147 lid 1 AO, 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 HGB en 6 jaar conform § 257 lid 1 nr. 2 en 3, lid 4 HGB voor handelsbrieven. Daartoe behoren bijv. de documenten en gegevens voor het afhandelen van je aankoop van artikelen of de Europa-Park-Clubkaart in de webshop.

Veiligheid

Wij gebruiken voor onze website om veiligheidsredenen en voor de bescherming van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen aan ons) een SSL- resp. TLS-versleuteling. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de formulering "https://" en het slot-symbool in je browserregel.

Gegevensoverdracht aan derden

Met name om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is het als dienstverlene soms noodzakelijk om uw persoonsgegevens door te geven aan derden. Doorgaans gebeurt dit in het kader van een contractueel geregelde opdrachtverwerking. Het kan echter ook gebeuren dat de derde zelf als verantwoordelijke partij optreedt.

Gegevensoverdracht is bijvoorbeeld noodzakelijk wanneer wij u bestelde goederen, gevonden voorwerpen of loterijprijzen per post toezenden. Hier worden uw naam, adres en, in geval van tracking, uw e-mailadres doorgegeven aan de verzendingsdienst. In afzonderlijke gevallen kunnen wij u informatie geven over de betreffende dienstverlener.

Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer, de zogenaamde verkeersgegevens.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De Internet Service Provider van de gebruiker
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Websites van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de weergave van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie opgeslagen blijven. Het verzamelen van verkeersgegevens is bedoeld voor de technische verbetering van ons aanbod.

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Dat geldt niet voor de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang is de levering van onze webcontent aan jou.

Duur van de opslag

Jouw verkeersgegevens worden automatisch door ons gewist zodra je het bezoek aan onze website beëindigt.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en opslag van de gegevens in logbestanden is voor de exploitatie van de website absoluut vereist. Je hebt hiervoor mogelijkheid tot bezwaar conform art. 21 AVG indien je de bijzondere omstandigheden die een bezwaar vormen voor de verwerking van je persoonsgegevens kunt aantonen. Het gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot het absoluut noodzakelijke gebruik, net zoals de opslagduur beperkt is tot je websitebezoek.

Gebruik van cookies

Beschrijving, doel en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door de gebruikte internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen.

Een cookie is vooral bedoeld om de gegevens bij een gebruiker (resp. het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of ook na het bezoek in een online-aanbod op te slaan. Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies weten wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren.

Cookies kunnen hierbij voor verschillende taken worden gebruikt:

Tijdelijke cookies: Met tijdelijke cookies resp. "session cookies" of "transiënte cookies" worden cookies bedoeld die worden gewist nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn/haar browser afsluit. In een dergelijke cookie kan bijv. de inhoud van een winkelmandje in een webshop of een inlogstatus worden opgeslagen, je taalinstellingen, etc.

Permanente cookies: Met "permanent" of "persistent" worden cookies bedoeld die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijv. de inlogstatus voor de shop worden opgeslagen als gebruikers deze na meerdere dagen weer bezoeken. Ook kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen die worden gebruikt voor een bereikmeting of marketingdoeleinden.

Met "third-party-cookies" worden cookies bedoeld, die door andere aanbieders dan de verantwoordelijke voor het online-aanbod worden aangeboden.

De verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom kunnen de gegevens niet meer aan de bezoekende gebruiker worden gekoppeld. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers door een Cookie Consent (infobanner met toestemmingsfunctie) over het gebruik van de door ons gebruikte cookies geïnformeerd. In de Cookie Consent is het mogelijk om het gebruik van de wettelijk toegestane cookies (transiënte cookies en permanente, voor het functioneren van de website noodzakelijke cookies) te bevestigen en/of individuele instellingen aan te brengen resp. in te stemmen met het gebruik van reclamecookies of cookies van derden (bijv. permanente marketingcookies en third-party-aanbieders zoals Google). Een deel van onze websites, met name subpagina's van de europapark.de, worden verbonden met een overkoepelende cookie-toestemming. Je kunt dit herkennen omdat geen nieuwe banner getoond wordt wanneer je de nieuwe pagina opent.

Bij het bezoeken van een andere website kan het gebeuren dat je in een Cookie Consent opnieuw een besluit moet nemen over het gebruik van cookies. De instellingen worden eveneens als cookies opgeslagen. De cookies worden pas gebruikt zodra je in de Cookie Consent een besluit hebt genomen. De Cookie Consent kun je te allen tijde via het punt "Cookie-instellingen" in de voetbalk oproepen, om door het veranderen van je instellingen je toestemming voor het gebruik van functionele cookies, analysecookies en cookies voor marketingdoeleinden in te trekken. Verdere toelichting over de cookies staat in de cookie-instellingen bij het punt cookielijst en in onze privacyverklaring.

Voor het beheer van de cookies gebruiken wij OneTrust, een dienst van OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, Londen EC1M 4JN, Verenigd Koninkrijk (VK) en Google Tag Manager, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland.

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van tijdelijke of gedeeltelijk permanente, beslist noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang hierin is om je een website-aanbod beschikbaar te kunnen stellen met volledige functionaliteit en eenvoudige bediening.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van niet beslist noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt a AVG.

Je wordt bij het eerste bezoek van het aanbod verzocht om toestemming te geven. Je toestemmingsstatus kun je bij de "Cookie-instellingen" in de voetbalk van de website beheren.

Duur van de opslag, mogelijkheid tot intrekken en bezwaar

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan ons overgedragen. Daarom heb je als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen van je internetbrowser kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, dan kunnen wellicht niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

In de "Cookie-instellingen" kun je je instelling met betrekking tot cookies op onze website wijzigen.

Nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kan men zich op de gratis Europa-Park-nieuwsbrief abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoervenster naar ons verstuurd. In de regel gaat het daarbij om je e-mailadres en je voor- en achternaam. Bovendien kunnen onder andere je taal en je interesses worden vastgelegd.

Daarnaast worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

 • IP-adres van de oproepende computer
 • Datum en tijd van de registratie
 • Taalinstelling

Voor de verwerking van de gegevens word je in verband met de aanmelding om toestemming gevraagd en op deze privacyverklaring gewezen. Verdere informatie vind je onder het punt 'personalisering'.

Wanneer je op onze website producten of diensten koopt en daarbij je e-mailadres invult, kan dit na een specifieke mededeling vervolgens door ons worden gebruikt voor het toezenden van een nieuwsbrief. In dat geval wordt via de nieuwsbrief uitsluitend directe reclame voor eigen soortgelijke producten of diensten verzonden.

Bij de gegevensverwerking voor de verzending van de nieuwsbrief worden geen gegevens naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de personalisatie en verzending van de nieuwsbrief.

Voor de verzending, personalisering en analyse van de Europa-Park-nieuwsbrieven is voor de verwerking opdracht gegeven aan Emarsys eMarketing System AG, Hansischer-Straße 10, 80339 München en Widas ID GmbH Maybachstraße 2 71299 Wimsheim.

Meer informatie over personalisatie staat hieronder.

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

De wettelijke grondslag voor de verzending van de nieuwsbrief vanwege de verkoop van producten of diensten is § 7, lid 3 UWG (Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie).

Doel van de gegevensverwerking

De registratie van het e-mailadres dient voor de toezending van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van overige persoonsgegevens in verband met de aanmelding dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen en om personalisatie mogelijk te maken.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt in verband met het versturen van de nieuwsbrief opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is; bij intrekken worden de gegevens na een korte verwerkingstermijn gewist indien geen ander doel voor opslag bestaat.

De overige in verband met de aanmelding verzamelde persoonsgegevens worden meestal na zeven dagen gewist.

Mogelijkheid tot intrekken

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de desbetreffende gebruiker altijd worden opgezegd. Daarvoor is in elke nieuwsbrief een link aanwezig.

Het intrekken kan ook per post worden gestuurd naar Europa-Park GmbH & Co Mack KG, Europa-Park-Strasse 2, D-77977 Rust of via e-mail naar newsletter-service@europapark.de.

Deze mogelijkheid kan na een korte verwerkingstermijn ook worden gebruikt om de toestemming in te trekken voor de opslag van de persoonsgegevens die tijdens de aanmelding werden opgeslagen.

Personalisatie

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens die in het kader van het gebruik van het aanbod (o.a. websites, apps, nieuwbrieven) van Europa-Park zijn ontstaan om je een gepersonaliseerde nieuwsbrief (indien je hierop geabonneerd bent) en verdere gepersonaliseerde reclamecampagnes toe te sturen en voor advies, beheer van de verdere klantrelatie, marktonderzoek en analyse. Tot het aanbod van het Europa-Park behoort onder andere Europa-Park, Waterwereld Rulantica, Europa-Park-hotels, Camp Resort, Europa-Park Camping, Europa-Park Events, YULLBE en de webshop, ticketshop en het hotelreserveringssysteem.

De volgende gegevens worden, als deze met betrekking tot je e-mailadres beschikbaar zijn, in de regel desbetreffend verwerkt:

Wijze van aanspreken, geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, postcode, land, taal. Status van het Clublidmaatschap, Clubkaartnummer, e-mailgeschiedenis, interesses resp. nieuwsbriefonderwerpen en met betrekking tot aankopen, hotelreserveringen en - verblijf, inclusief kamercategorie en aantal, alsmede categorie van overnachtende personen, gekochte tickets en verblijf, overige bestellingen, extra aankopen en reserveringen, ingewisselde tegoedbonnen, deelname aan evenementen, gebruiksgedrag tijdens een verblijf, goedkeuringsstatus voor cookies, user-ID, taal, apparaatinformatie. Openings- en interactiepercentage bij e-mails.

Indien deze gegevens niet direct bij de verwerkingsverantwoordelijke, Europa-Park GmbH & Co. Mack KG zijn verzameld, worden de gegevens door andere bedrijven met directe affiliatie met Europa-Park overgedragen:

 • Europa-Park GmbH & Co - Shopping KG met betrekking tot de registratie en aankoop in de webshop
 • Rulantica - GmbH & Co Mack KG met betrekking tot een bezoek aan Rulantica
 • Europa-Park GmbH & Co - Hotelbetriebe KG met betrekking tot hotelverblijf
 • Mack One Deutschland GmbH & Co KG in verband met bijzondere aanbiedingen zoals YULLBE.

Voor de verwerking is opdracht gegeven aan Snowflake Inc., München, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, Emarsys eMarketing System AG, Hansischer-Straße 10, 80339 München en Dienst Cidaas, der Widas ID GmbH Maybachstraße 2 71299 Wimsheim.

Wettelijke grondslag en doel van de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, punt f AVG) om onze klanten beter te leren kennen en hen gepersonaliseerd te kunnen aanspreken. Dit is noodzakelijk voor de bevordering van de verkoop en het klantbeheer.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn. Dit is onder andere het geval als wij langere tijd geen activiteit op een Europa-Park-aanbod konden vaststellen en er ook geen verder doel voor opslag is.

Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking worden de gegevens na een korte verwerkingstermijn gewist, indien deze ook niet voor een ander doel opgeslagen hoeven te worden.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Je hebt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de gegevensverwerking. Neem hiervoor contact op met newsletter-service@europapark.de.

De personalisatie van marketingcampagnes aan de hand van cookies kun je bij de cookie-instellingen tegengaan.

Registratie van een account

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich met vermelding van persoonsgegevens te registreren en daarmee een account aan te maken, die deels ook overstijgend op ander online-aanbod van ons kan worden gebruikt (MackOne-account). De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevuld, naar ons gezonden en opgeslagen. De gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. De volgende gegevens worden tijdens de registratie regelmatig verzameld:

 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Je persoonlijke wachtwoord

Tijdens de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de registratie

Indien je e-mailadres niet gevalideerd is bij ons in het systeem, krijg je in het kader van de registratie een validatiemail van ons.

Voor de verwerking is opdracht gegeven aan Widas ID GmbH Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim met hun Cidaas-service.

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De registratie dient voor de nakoming van een overeenkomst waarvan de gebruiker contractant is of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst, waardoor artikel 6, lid 1, punt b AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is.

Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de nakoming van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst. Bijv. voor

 • bestelling van producten en diensten
 • reserveringen in welke vorm dan ook
 • oproepen van informatie
 • opvraag van tegoeden
 • contact opnemen

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn.

Dit is het geval voor de tijdens de registratie verzamelde gegevens, wanneer de registratie op onze website wordt opgeheven of gewijzigd.

Dit is voor de tijdens de registratie voor de nakoming van een overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst verzamelde gegevens het geval, wanneer de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer noodzakelijk zijn. Ook na afsluiting van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens van de contractant op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

 • Duurzame verbintenissen
 • Garantietermijnen
 • Fiscale bewaartermijnen

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker heb je altijd de mogelijkheid om de registratie op te zeggen. De opgeslagen gegevens kun je altijd laten wijzigen.

De gegevens kunnen altijd worden gewist, door inloggen op het gebruikersprofiel of door het versturen van een e-mail naar datenschutz@europapark.de.

Zijn de gegevens noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst, dan kunnen de gegevens vroegtijdig worden gewist, tenzij deze vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen niet kunnen worden verwijderd.

Contactformulier en contact per e-mail

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staan regelmatig contactformulieren die kunnen worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker hiervan gebruik maakt, dan worden de in het invoerscherm ingevulde gegevens naar ons gezonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Inhoud van het bericht
 • Evt. telefoonnummer

Bij verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens kortstondig opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens word je in verband met de verzending om toestemming gevraagd en op deze privacyverklaring gewezen.

Ook kun je via het beschikbaar gestelde e-mailadres contact met ons opnemen. In dat geval worden de in de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens worden in dit verband niet naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de communicatie.

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is bij toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a AVG.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail of het gebruik van het contactformulier worden verstrekt, is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Is de e-mail bedoeld voor de afsluiting van een overeenkomst, dan is artikel 6, lid 1, punt b AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van de contactopname. Als per e-mail contact wordt opgenomen, is dit ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige, tijdens de verzending verwerkte persoonsgegevens dienen ter voorkoming van misbruik van het contactformulier en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het doel waarvoor ze worden verzameld niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de persoonsgegevens die per e-mail werden verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende communicatie met de gebruiker is beëindigd. De communicatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd.

De tijdens de verzending aanvullend verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker per e-mail contact met ons op, dan kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan de communicatie niet worden voortgezet.

De gegevens kunnen altijd door in te loggen op het gebruikersprofiel of door het versturen van een e-mail naar datenschutz@europapark.de worden gewist.

In dat geval worden alle persoonsgegevens gewist die tijdens de contactopname werden opgeslagen.

In het kader van de orderverwerking gebruiken wij de dienst Mailytica van Mailytica GmbH, Bücklestraße 3, 78467 Konstanz, voor de geautomatiseerde afhandeling van aanvragen van gasten per e-mail. Hierbij worden delen van de inkomende e-mails door de software geclassificeerd en worden antwoordsuggesties gecreëerd.

Cookies voor analyse en marketingdoeleinden

In de "Cookie-instellingen" in de voetbalk van de website kun je je instelling met betrekking tot cookies op onze website wijzigen. Je kunt daar je toestemming voor afzonderlijke cookies en alle categorieën beheren. Indien niets afwijkends wordt aangegeven vindt de verwerking op de wettelijke grondslag van je toestemming plaats conform art. 6 lid 1 punt a AVG. Hieronder staan verdere toelichtingen over de op onze website geïntegreerde diensten.

Webanalyse door Matomo (voorheen PIWIK)

Wij gebruiken op onze website de Open Source Software Tool Matomo (voorheen PIWIK) voor het analyseren van het surfgedrag van onze gebruikers. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruikers (zie de reeds hierboven verstrekte informatie over cookies). Worden bepaalde pagina's van onze website opgeroepen, dan worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • De opgeroepen website
 • De website van waaruit de gebruiker op de opgeroepen website terecht is gekomen (Referrer)
 • De subpagina's die vanuit de opgeroepen website worden opgeroepen
 • De verblijfsduur op de website
 • De frequentie waarmee de website wordt opgeroepen

De software wordt daarbij uitsluitend op de servers van onze website uitgevoerd. Persoonsgegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet naar derden doorgestuurd.

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar dat 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier kan het ingekorte IP-adres niet meer aan de oproepende computer worden gekoppeld.

Meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo-software vind je via de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

Webanalyse door Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij gebruiken op onze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna "Google" genoemd. Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee je gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De door de cookie gegenereerde informatie, zoals tijd, plaats en frequentie van je websitebezoek inclusief je IP-adres, wordt naar Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Wij gebruiken op onze website Google Analytics met de aanvulling "_gat._anonymizeIp". Je IP-adres wordt dan door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google gebruikt deze informatie om je gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons op te stellen en om diensten te verlenen die betrekking hebben op het website- en het internetgebruik. Ook zendt Google deze informatie eventueel door naar derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, naar eigen zeggen, in geen geval je IP-adres met andere gegevens van Google combineren. Je kunt de plaatsing van cookies door een desbetreffende instelling van je browsersoftware voorkomen; wij wijzen je er echter op dat je in dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Daarnaast biedt Google voor de meest gangbare browsers een add-on voor deactivering aan, waarmee je meer controle hebt over welke gegevens door Google op de door jou opgeroepen websites worden geregistreerd. De add-on deelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics mag worden verzonden. De add-on voor deactivering voor browsers van Google Analytics voorkomt echter niet dat informatie naar ons of andere door ons eventueel ingeschakelde webanalysediensten wordt gezonden. Nadere informatie over de installatie van de browser-add-on vind je via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google Ads

Wij gebruiken Google Analytics ook om gegevens uit double-click-cookies en AdWords voor statistische doeleinden te analyseren. Als je dit niet wilt, kun je dit via de advertentie-instellingen (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.

Webanalyse door Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de remarketingdienst "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Het doel van deze functie is bezoekers van deze website tijdens het bezoek aan het sociale netwerk Facebook op interesses afgestemde advertenties ("Facebook Ads") te tonen. Daarvoor is op deze website de remarketing-tag van Facebook geïntegreerd. Met deze tag wordt bij het bezoek van de website direct verbinding gemaakt met de Facebook-servers. Daarbij wordt aan de Facebook-server meegedeeld dat je deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan je persoonlijke gebruikersaccount bij Facebook. Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook en over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vind je in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Ook kun je de remarketing-functie "Custom Audiences" op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deactiveren. Hiervoor moet je wel bij Facebook zijn aangemeld.

LinkedIn Insight Tag

Wij gebruiken de LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Door de Tag te gebruiken kunnen wij geanonimiseerde rapporten over het gebruik van onze website en de prestaties van advertenties maken. Als u toestemming hebt gegeven, kan LinkedIn herkennen dat men onze website heeft bezocht, dat een bepaalde gebeurtenis of interactie (zoals een klik, een aankoop, ...) heeft plaatsgevonden en of men op een link op LinkedIn heeft geklikt die naar onze website verwijst. Via retargeting krijgt onze websitebezoeker dan op interesse gebaseerde inhoud op LinkedIn te zien. De Tag plaatst een cookie in de browser. Linkedin verzamelt gegevens zoals URL, referrer URL, verkort of gehasht IP-adres (voor cross-device retargeting), apparaat- en browserkenmerken (user agent) en tijdstempel. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van LinkedIn over gebruikers, alleen geanonimiseerde rapporten over de demografie van de website-doelgroep, zoals werkzame branche, functietitel, bedrijfsgrootte, loopbaanfase en locatie van websitebezoekers en de prestaties van onze advertenties.

De pseudonimisering van de gegevens vindt plaats na 7 dagen, wij gebruiken de gegevens maximaal 365 dagen.

LinkedIn kan deze gegevens koppelen aan uw gebruikersaccount en voor eigen doeleinden gebruiken. Voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn en wanneer zij uw gegevens verwijderen, zie de privacyverklaring van LinkedIn op: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen. Om de Insight Tag op onze website uit te schakelen ('opt-out'): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

TikTok Pixel

Wij gebruiken de TikTok Pixel van TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland en TikTok Information Technologies UK Limited, 1 London Wall, Londen, EC2Y 5EB, Engeland.

Als u hiermee heeft ingestemd, plaatst TikTok Pixel een cookie in uw browser. TikTok kan herkennen dat u onze website hebt bezocht, dat een bepaalde gebeurtenis of interactie (zoals een klik, een aankoop, ...) heeft plaatsgevonden. Via retargeting krijgt onze websitebezoeker dan op interesse gebaseerde inhoud op TikTok te zien.

TikTok deelt geen persoonsgegevens met ons, alleen geanonimiseerde rapporten over de demografie van de website-doelgroep en de prestaties van onze advertenties.

Wij verwijderen de gegevens na maximaal 180 dagen.

De verwerking van gegevens vindt ook plaats in het Verenigd Koninkrijk, dat een met de EU vergelijkbare beschermingsnorm kent.

TikTok kan deze gegevens koppelen aan uw gebruikersaccount en voor eigen doeleinden gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming en in het bijzonder over verwijdering bij TikTok is te vinden in het privacybeleid van TikTok op: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nl.

TikTok-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen. Om gepersonaliseerde reclame uit te schakelen ('opt-out'): https://support.tiktok.com/de/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data

Webanalyse door Hotjar

Ter verbetering van de gebruikerservaring op onze website maken wij gebruik van de software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar kunnen wij het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, scrolhoogte, etc.) op onze websites meten en evalueren. Daarvoor plaatst Hotjar cookies op eindapparaten van de gebruikers en kan gegevens van gebruikers, zoals browsergegevens, besturingssysteem, verblijfsduur op de website etc. in geanonimiseerde vorm opslaan. Je kunt deze gegevensverwerking door Hotjar voorkomen door in de instellingen van je webbrowser het gebruik van cookies te deactiveren en reeds actieve cookies te wissen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar vind je hier: https://www.hotjar.com/privacy.

Wanneer je de websiteanalyse van Hotjar onwenselijk acht, kun je deze op alle websites die Hotjar gebruiken door de plaatsing van een DoNotTrack-header in je browser deactiveren (opt-out). Informatie hierover vind je op de volgende website: https://www.hotjar.com/opt-out.

Webanalyse door Local Measure

Wij gebruiken ook de Social Media Aggregation Tool https://www.localmeasure.com op onze website. Met deze tool kunnen wij openbaar toegankelijke inhoud op Facebook, Twitter en Instagram filteren, beheren, in galerijen samenvatten en opnieuw op onze websites weergeven. Als je dat voor je posts niet wenst, kun je ons een e-mail sturen met je bezwaar naar datenschutz@europapark.de.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Door de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Wij zijn door de evaluatie van de verzamelde gegevens in staat informatie over het gebruik van de afzonderlijke delen van onze website samen te stellen. Zo kunnen wij onze website en de gebruikersvriendelijkheid ervan continu verbeteren. Tot deze doeleinden behoort ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

De gegevens worden gewist zodra deze voor onze registratiedoeleinden niet meer noodzakelijk zijn. Dit is bij de gebruikte tools, indien mogelijk, beperkt tot 38 maanden.

Webanalyse door AdForm Pixel

Deze website maakt voor klanten in Zwitserland gebruik van de webanalysediensten van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1st floor, DK-1408, Kopenhagen, Denemarken, site.adform.com.

Wanneer je deze website bezoekt, krijgt AdForm het bericht dat je onze website hebt opgeroepen.

AdForm gebruikt de geanonimiseerde gegevens uit de geplaatste cookie uitsluitend om op andere websites of in apps gepersonaliseerde reclame voor ons aanbod weer te geven.

Kijk voor meer informatie over de gegevensbescherming op https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/. Als je op het gebied van gegevensbescherming een verzoek hebt, kun je dit aan ons doorgeven via: dpo@adform.com.

Webanalyse door Converto Schweiz

Deze website maakt voor klanten in Zwitserland gebruik van de webanalysediensten van Converto AG, Firststrasse 3a, CH-8835 Feusisberg, converto.com.

Wanneer je deze website bezoekt, krijgt Converto het bericht dat je onze website hebt opgeroepen.

Converto gebruikt de geanonimiseerde gegevens uit de geplaatste cookie uitsluitend om op andere websites of in apps gepersonaliseerde reclame weer te geven.

Kijk voor meer informatie over de gegevensbescherming op https://www.converto.com/datenschutz-privacy-policy?lang=en. Als je op het gebied van gegevensbescherming een verzoek hebt, kun je dit aan ons doorgeven via: privacy@converto.com.

Emarsys

Voor de analyse van het gebruiksgedrag op onze website en nieuwsbrieven maken wij gebruik van de dienst Emarsys eMarketing System AG, Hansischer-Straße 10, D-80339 München. Het geregistreerde gedrag, waartoe ook gegevens over je browser, land, besturingssysteem, geanonimiseerd IP-adres, openingen en clicks behoren, wordt voor de personalisatie van de nieuwsbrief gebruikt indien je een abonnement hebt op een nieuwsbrief.

Instellingen hiervoor kun je in de cookie-instellingen aanbrengen of doordat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Meer informatie hierover staat op: https://help.emarsys.com/hc/en-us/articles/360005205113-GDPR-and-Web-Extend-all-you-need-to-know

Outbrain

Deze website gebruikt technologie van Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 VS). Deze technologie maakt het mogelijk om op websites van onze partners gericht de internetgebruikers met reclame aan te spreken, die interesse hebben of hadden in onze inhoud. Deze technologie is gebaseerd op cookie-afhankelijke analyse van het vorige gebruikersgedrag. Deze reclame verschijnt alleen op Outbrain-reclameplekken, dus op reclameruimtes van Outbrain Engage of het Outbrain Extended Network. Als je niet wilt dat interessegerelateerde reclame wordt weergegeven, kun je deze functie hier deactiveren: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home

Kijk voor meer informatie op: https://lp.outbrain.com/gdpr-ready

AdUp

Op onze website is tracking van AdUp, een technologie- en serviceprovider van Axel Springer Teaser Ad GmbH (Axel-Springer-Straße 65, D-10969 Berlijn), geïntegreerd. Door het verzamelen van geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde gegevens kan AdUp vervolgens voor een bepaalde tijd op interesses afgestemde reclame op websites weergeven. AdUp gebruikt cookies om de eigenaar van de reclame zgn. conversietracking te kunnen aanbieden, die de effectiviteit van advertenties en keywords vaststelt. Het gebruik is bedoeld om doelgericht reclame te maken voor ons aanbod. Meer informatie over gegevensbescherming van Axel Springer Teaser Ad GmbH staat op https://www.adup-tech.com/privacy?lang=en. Via de daar aanwezige knop "Opt-out-cookie activeren" heb je ook de mogelijkheid om in je browser een opt-out-cookie te plaatsen en daarmee AdUp in deze browser te deactiveren.

Webanalyse door Microsoft Advertising

Deze website maakt gebruik van Microsoft Advertising, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA - Microsoft Advertising Conversion Tracking. Als u hiermee hebt ingestemd en op een van onze advertenties op Bing of op geselecteerde websites van het Bing-reclamenetwerk klikt, wordt een tijdelijke cookie op uw computer opgeslagen. Als u nu bij ons op een conversiepagina terechtkomt, wordt geregistreerd - herkenbaar voor Microsoft Advertising en ons - dat u eerder op de advertentie hebt geklikt. Dit wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt, d.w.z. een bestelproces voltooien. De volgende gegevens worden verzameld: Uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en het tijdstip van uw verzoek. De ingestelde cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Indien u niet wenst deel te nemen aan de trackingprocedure, kunt u ook weigeren dat een daarvoor vereiste cookie wordt ingesteld - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch instellen van cookies in het algemeen deactiveert.

Meer informatie en de privacyverklaring van Microsoft Advertising is te vinden op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

De instellingsopties direct bij Microsoft zijn hier te vinden: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=support.microsoft.com

Seedtag Advertising

We maken gebruik van Seedtag, een technologie van SEEDTAG ADVERTISING SL, Calle Marqués de Valdeiglesias 6, 28004 Madrid, Spanje, die online advertising levert door de inhoud van de URL's die de gebruiker bezoekt te analyseren, met als doel de context van elke afbeelding die op een website verschijnt, te begrijpen. Zodra Seedtag de context herkent, integreert het advertenties in de afbeeldingen op de website die gerelateerd zijn aan de vooraf geanalyseerde inhoud. Seedtag verwerkt de volgende persoonsgegevens: Informatie over de browser, het apparaat, de locatie, de interacties met advertenties en de internetdienst van de gebruiker, zoals het IP-adres. Seedtag fungeert als gegevensverwerker. Persoonsgegevens worden gedurende één jaar opgeslagen.

Link naar Seedtags privacybeleid: https://www.seedtag.com/privacy/

Link naar Seedtags cookiebeleid: https://www.seedtag.com/cookies-policy/

Externe inhoud

In de cookie-instellingen, die in de footer van de website staan of toegankelijk zijn via een privacyknop, kunt u uw instellingen voor gegevensverwerking door externe inhoud wijzigen. Bij sommige aanbiedingen van ons is externe inhoud, bijvoorbeeld via iFrames, direct ingevoegd. Als u hiermee akkoord bent gegaan, betekent dat, dat de aanbieder van deze externe inhoud direct cookies bij u kan plaatsen en gegevens kan verwerken. Wij hebben geen directe invloed op deze gegevensverwerking. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de betreffende gegevensbeschermingverklaring van de aanbieder van de externe inhoud.

Webanalyse door YouTube

Deze website bevat ten minste één plug-in van YouTube, dat onderdeel uitmaakt van Google Inc., gevestigd in San Bruno/Californië, VS. Zodra je met een plug-in van YouTube uitgeruste pagina's op onze website bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke pagina van onze website jij hebt bezocht. Als je bovendien bent ingelogd op je YouTube-account, zou YouTube je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel kunnen toewijzen. Je kunt deze mogelijke toewijzing voorkomen, door eerst bij je account uit te loggen. Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens door YouTube vind je in de desbetreffende privacyverklaring op https://www.youtube.com.

Vimeo

Op deze website staan video's. Video's zijn een goede mogelijkheid om content beter over te dragen en begrijpelijker te maken. Omdat lokaal hosten van video's niet krachtig genoeg is, maakt deze website gebruik van externe aanbieders van video's. Vanwege de integratie van video's is het technisch noodzakelijk servers van de aanbieder Vimeo te gebruiken. Voor het daarmee samenhangende gebruik van gegevens van je browser verwijzen wij je naar het desbetreffende privacybeleid van de aanbieder. Het privacybeleid van Vimeo staat hier: vimeo.com/privacy

Vimeo garandeert naar eigen zeggen een gepast gegevensbeschermingsniveau.

Aankomstwidget van de Deutsche Bahn

Wij hebben de Deutsche Bahn aankomstwidget-tool geïntegreerd. Deze wordt ter beschikking gesteld door de dienstverlener Basilicom GmbH, Sickingenstraße 70, 10553 Berlijn. Wanneer u de widget gebruikt, wordt het IP-adres dat aan het verzoek is gekoppeld, geregistreerd op de server van Basilicom.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door de Deutsche Bahn vindt u in de desbetreffende aanwijzingen over de privacyverklaring op www.bahn.de/datenschutz

Rechten van de betrokkene

Wanneer persoonsgegevens van jou worden verwerkt, dan ben je betrokkene in de zin van de AVG en heb je de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in de door ons over jou verwerkte persoonsgegevens. Bij een aanvraag voor inzage die niet schriftelijk wordt ingediend, vragen wij je om begrip dat wij jan dan evt. kunnen vragen om je te identificeren. (Art. 15 AVG)

Recht op rectificatie, verwijdering en beperking

Verder heb je recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, indien de wet dit voorziet. (Art. 16, 17 en 18 AVG). Wij hebben in dergelijke gevallen een kennisgevingsplicht aan eventuele ontvangers met betrekking tot de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking (art. 19 AVG)

Recht op gegevensportabiliteit

Het recht op gegevensportabiliteit bestaat eveneens in het kader van de voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 20 AVG). Dit heeft betrekking op gegevens die je aan ons beschikbaar hebt gesteld.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

In het bijzonder heb je recht van bezwaar conform art. 21 lid 1 en 2 AVG tegen de verwerking van je gegevens, met name in verband met directe reclame (nieuwsbrief) als deze op basis van een gerechtvaardigd belang resp. een afweging van interesses plaatsvindt

Recht op intrekking van de verklaring van toestemming volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming

Je hebt altijd het recht om je verklaring van toestemming volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming in te trekken met werking voor de toekomst. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, inclusief profilering, waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je jouw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG (art. 77 AVG)

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.