Zoeken
Openingstijden
Taal

Park- en badreglement

voor bezoekers van Waterwereld Rulantica (hierna te noemen "je" of "bezoeker")

Preambule

Het park- en badreglement zorgt voor veiligheid, orde en hygiëne op het hele terrein van Waterwereld Rulantica.

Het park- en badreglement en alle andere voorschriften zijn bindend voor iedereen die gebruik maakt van het park. Voor opname in de bij de kassa gesloten overeenkomst zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

1. Parkeren

1.1 Op onze parkeerplaatsen gelden de regels en tekens van de Straßenverkehrsordnung (StVO, Duitse Wegenverkeerswet).

1.2 Bezoekers van Waterwereld Rulantica parkeren hun voertuigen op de voor bezoekers bestemde parkeerplaats. Wij verzoeken hotelgasten te parkeren op de speciaal voor hen gereserveerde parkeerplaatsen van de Rulantica-hotels. De parkeerplaats voor de medewerkers mag uitsluitend door het personeel van Europa-Park en Waterwereld Rulantica worden gebruikt.

1.3 Om een probleemloze verkeersdoorstroming te kunnen garanderen, moeten de instructies van onze medewerkers op de parkeerplaatsen worden opgevolgd. Parkeer uw voertuig uitsluitend binnen de daarvoor bestemde parkeervlakken. Als u uw voertuig niet volgens de voorschriften parkeert en het verkeer daardoor wordt belemmerd, is Rulantica gedwongen om het voertuig af te laten slepen. U draagt daarvoor het risico en de kosten.

1.4 De parkeerplaatsen worden niet door Waterwereld Rulantica bewaakt. De parkeerkosten worden daarom alleen in rekening gebracht voor het beschikbaar stellen van een parkeerplaats en niet voor het bewaken van het voertuig. Zorg er daarom bij het verlaten van het voertuig voor dat de deuren, kofferbak, ramen en schuifdak afgesloten zijn. Wij verzoeken u in uw eigen belang om geen waardevolle spullen zichtbaar in de auto achter te laten. Onze beveiligingsdienst heeft om dierenbeschermingsrechtelijke redenen instructies om in de auto achtergelaten dieren te bevrijden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit.

1.5 Rulantica is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan uw voertuig door derden. Dit geldt ook voor schade die wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie en andere buitengewone gebeurtenissen. Elke schade die naar uw mening door medewerkers van Waterwereld Rulantica is veroorzaakt, moet onmiddellijk na ontdekking en, indien mogelijk en voor zover dit kan worden gevergd, tijdens het bezoek aan het park aan onze medewerkers worden gemeld. Voor het overige is punt 9.3 van toepassing.

2. Recht op toegang, Rula-band (toegangs- en betaalarmband) en kluisje

2.1 Het terrein van Waterwereld Rulantica mag uitsluitend worden betreden via de aangegeven ingangen en met een geldig toegangsbewijs. De toegang naar Waterwereld Rulantica over de brug van hotel "Krønasår" is uitsluitend aan de gasten van hotel "Krønasår" voorbehouden. Gasten van de andere Europa-Park-hotels en bezoekers zonder hotelboeking bereiken de Waterwereld via de hoofdingang op de begane grond.

Met het betreden van Waterwereld Rulantica, de aanschaf van een ticket of het aannemen van de Rula-band accepteert elke bezoeker het park- en badreglement.

2.2 Elke bezoeker vanaf 4 jaar ontvangt voor zijn geldige toegangskaart een Rula-band die van een transponder (RFID-technologie) is voorzien. Met de Rula-band krijg je toegang tot de Waterwereld en kun je deze hiermee ook verlaten. Verder biedt Waterwereld Rulantica elke bezoeker met een Rula-band de mogelijkheid om tijdens zijn/haar verblijf artikelen en diensten zonder contant geld te betalen en deze op de Rula-band te laten boeken. Wanneer er artikelen worden gekocht en/of wordt er van diensten gebruik gemaakt, dan crediteert Waterwereld Rulantica dit aan de bezoeker. Waterwereld Rulantica verleent de bezoeker dus uitstel van de verschuldigde betaling voor de geleverde diensten tot hij of zij het zwembad verlaat. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Rula-band verplicht de bezoeker zich daarmee om het opgenomen krediet bij het verlaten van Rulantica met een gangbare betaalmethode terug te betalen. Daarbij dient het gehele bedrag van het opgenomen krediet te worden betaald. Een betaling op rekening is uitdrukkelijk niet mogelijk.

2.3 Elke bezoeker (inclusief kleine kinderen) is verplicht om een geldig officieel document mee te nemen waaruit zijn of haar leeftijd blijkt. Zo kan men in de juiste tariefgroep (volwassenen, kinderen, enz.) worden ingedeeld en gebruik maken van diensten waarvoor de wetgever een bepaalde leeftijd voorschrijft (bijvoorbeeld consumptie van alcoholische dranken, enz.). Dit document dient men op verzoek van het personeel te tonen. Indien een dergelijk document niet wordt getoond, hebben we het recht om in geval van twijfel de hogere toegangsprijs te berekenen of bepaalde diensten te blokkeren wanneer deze een bepaalde minimumleeftijd vereisen. Het is de bezoeker te allen tijde uitdrukkelijk toegestaan zijn leeftijd dienovereenkomstig aan te tonen. We behouden ons het recht voor om de kredietlimiet van bezoekers die beperkt handelingsbekwaam zijn, te verlagen tot het bedrag dat hen voor dit doel is verstrekt of dat zij van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen en waarover zij vrij kunnen beschikken (zakgeld).

2.4 De Rula-band moet gedurende het gehele verblijf op het lichaam worden gedragen en op verzoek worden getoond. De kassabon dient te worden bewaard zodat in geval van verlies van de Rula-band eventueel opgenomen krediet hieraan kan worden toegewezen. Bij verlies van de Rula-band wordt er beslist of de diensten waarvan de bezoeker vóór het verlies gebruik heeft gemaakt ondanks het ontbreken van de Rula-band kunnen worden achterhaald of niet. Wanneer de diensten waarvan de bezoeker gebruik heeft gemaakt vóór het verlies van de Rula-band kunnen worden vastgesteld (door kassabon bij binnenkomst, kluisjesnummer, enz.), dan heeft Rulantica aanspraak op de vergoeding van de gebruikte diensten plus een vaste vergoeding van de verloren Rula-band ter hoogte van € 10,00. Dit bedrag dient voor het verlaten van het zwembad door de bezoeker te worden betaald. Wanneer de diensten waarvan de bezoeker gebruik heeft gemaakt vóór het verlies van de Rula-band niet kunnen worden vastgesteld dan wordt er een vaste vergoeding van € 50,00 voor armbanden voor volwassenen (vanaf 12 jaar) en € 15,00 voor armbanden voor kinderen (4-11 jaar) plus een vaste vergoeding van de verloren Rula-band ter hoogte van € 10,00 berekend. Deze vergoeding is niet hoger dan de schade die men bij een normale gang van zaken kan verwachten. Het is de bezoeker uitdrukkelijk toegestaan, aan te tonen dat Waterwereld Rulantica geen schade heeft geleden of dat deze aanzienlijk lager is dan het vaste tarief daarvoor. Waterwereld Rulantica heeft eveneens het recht om aan te tonen dat de schade groter was.

2.5 Het recht op toegang tot en verblijf in Rulantica is van toepassing tijdens de algemene openingstijden. Deze worden in het park aangegeven. Wanneer het terrein van Waterwereld Rulantica voortijdig moet worden gesloten om technische, organisatorische of operationele redenen of vanwege weersomstandigheden waarvoor Waterwereld Rulantica niet verantwoordelijk is aangezien er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, kan men geen aanspraak maken op volledige of gedeeltelijke restitutie van de toegangsprijs.

2.6 Wanneer de bezoeker een kluisje heeft geboekt, is hij voor het afsluiten hiervan en het opbergen van de Rula-band, die o.a. als sleutel voor het kluisje dient, zelf verantwoordelijk. Uit het deponeren van geld of voorwerpen van waarde in een locker of kluisje die/dat Waterwereld Rulantica ter beschikking heeft gesteld, vloeien voor Waterwereld Rulantica geen plichten voort met betrekking tot de gedeponeerde voorwerpen. Er vloeien in het bijzonder geen bewaarplichten uit voort. Enkel de bezoeker zelf is ervoor verantwoordelijk dat de locker of het kluisje dat hij gebruikt, wordt afgesloten. Hij dient te controleren of het slot daarvan ook werkelijk is vergrendeld en de Rula-band zorgvuldig te bewaren. Lockers en kluisjes die na sluitingstijd nog zijn afgesloten, worden door het personeel geopend. De inhoud wordt daarna als 'gevonden voorwerpen' behandeld. Deze kunnen op afspraak binnen onze openingstijden worden opgehaald.

2.7 Het recht op toegang vervalt bij het verlaten van de Waterwereld door de draaikruizen. Wanneer u Rulantica bij uitzondering slechts kort verlaat, moet u nog voor het verlaten zelf een van onze medewerkers bij de ingang benaderen. Pas nadat deze medewerker dit uitdrukkelijk heeft bevestigd, is het in uitzonderingsgevallen mogelijk om tot het overeengekomen tijdstip weer binnengelaten te worden. Wanneer u Waterwereld Rulantica verlaat zonder dat u dit van te voren meldt en zonder bevestiging van het personeel bij de ingang of wanneer u terugkomt na het overeengekomen tijdstip kunt u niet meer binnen worden gelaten.

2.8 Kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, mogen de Waterwereld uitsluitend bezoeken onder begeleiding van een volwassene. Begeleiders en ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen. Voor bepaalde evenementen kunnen andere regels gelden. Let op de relevante informatie over de desbetreffende evenementen. Hiervoor zijn desbetreffende folders, websites en natuurlijk de medewerkers van Waterwereld Rulantica beschikbaar.

2.9 Het is niet toegestaan om tegoedbonnen, toegangskaarten of vrijkaarten voor Waterwereld Rulantica te verkopen op de parkeerplaats of elders op ons terrein. Wij verzoeken u bij de ingang van Waterwereld Rulantica te melden wanneer u een ticket niet nodig heeft of niet wilt gebruiken.

2.10 De openingstijden en de geldige prijslijst worden bekendgemaakt op een mededelingenbord of zijn in te zien aan de kassa.

3. Algemene veiligheidsvoorschriften

3.1 De instructies van de medewerkers van Waterwereld Rulantica moeten altijd worden opgevolgd. Dit is in uw eigen belang.

3.2 Alle bezoekers worden nadrukkelijk verzocht om zich correct en gepast te gedragen. Verstoring van de openbare orde, moedwillige vernieling of vervuiling, ongepast gedrag, vanaf de zijkant in het zwembad springen, belemmering van andere bezoekers of de bedrijfsvoering van het park, gebruik van verbaal of fysiek geweld, belediging, uitschelden, zich niet houden aan het parkreglement, enz. zijn niet toegestaan. Wanneer deze regel wordt overtreden, heeft Waterwereld Rulantica het recht om passende maatregelen te treffen zoals het geven van een waarschuwing, het ontzeggen van de toegang tot het park, het doen van aangifte of iets dergelijks. Waterwereld Rulantica behoudt zich ook het recht voor om bezoekers waarvan het gedrag objectief doet vermoeden dat ze zichzelf of andere personen in gevaar kunnen brengen of storen zonder compensatie het park uit te zetten.

3.3 Het bezitten en bij zich dragen van wapens, nepwapens of gevaarlijke voorwerpen zoals vuurwapens, scherpe/puntige messen, kettingen, boksbeugels, pepperspray, stun guns, gereedschap, grote scharen, draden, kruisbogen, pijl en boog, blaaspijpen, katapulten, honkbalknuppels, vuurwerk of andere pyrotechnische objecten, evenals elke vorm van discriminerende, geweldverheerlijkende of onwettige voorwerpen enz. zijn niet toegestaan op het terrein van Waterwereld Rulantica.

3.4 Het is niet toegestaan om drones of ander op afstand bestuurbaar speelgoed en op afstand bestuurbare apparaten mee te brengen of te bedienen. Het is ook niet toegestaan om zogenaamde "hacking gadgets" en soortgelijke apparaten mee te nemen die bijvoorbeeld geschikt zijn voor het ongeoorloofd onderscheppen, bespioneren of verwerken van gegevens.

3.5 Het meebrengen van glazen flessen en potjes, porselein, glazen en andere breekbare voorwerpen is overal in Waterwereld Rulantica verboden.

3.6 Alle soorten zwemvliezen, opblaasbare dieren, rubberboten en luchtbedden zijn overal in Waterwereld Rulantica verboden. Voorwerpen die het zwemmen vereenvoudigen zoals zwembandjes en zwemvesten zijn in de daarvoor bestemde zones uitdrukkelijk toegestaan. Voor het golfbad worden daartoe gratis zwemvesten ter beschikking gesteld. Bij gebruik van de glijbanen zijn uitsluitend de door Rulantica beschikbaar gestelde glijhulpmiddelen toegestaan.

3.7 Zeer grote voorwerpen die veel plaats innemen zoals grote koffers, rolkoffers en reistassen op wieltjes mogen niet in Waterwereld Rulantica worden meegenomen. Bij uitzondering kunnen deze voorwerpen na overleg met een medewerker van de receptie in bewaring worden genomen. Dit is kosteloos, maar voor risico van de bezoeker. Aansprakelijkheid van Waterwereld Rulantica voor verlies of beschadiging wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer een bezoeker bagage afgeeft, betekent dit dat hij hiermee akkoord gaat.

3.8 Het is verboden dieren mee te nemen in Waterwereld Rulantica. Dit geldt ook voor het buitengedeelte. Clausule 1.4 is van toepassing op het achterlaten van een dier in een voertuig.

3.9 In verband met de veiligheid en hygiëne mogen er geen gemotoriseerde of niet-gemotoriseerde voortbewegingsmiddelen zoals rolschaatsen, kinderwagens, buggy's, fietsen, steps, (e-)scooters, enz. naar Waterwereld Rulantica worden meegebracht.

3.10 Moedwillig lawaai maken of luide muziek met muziekapparatuur afspelen is verboden. Voorwerpen die de rust kunnen verstoren, bijv. vuvuzela's, megafoons, toeters of andere muziekinstrumenten, mogen niet worden meegebracht of gebruikt.

3.11 Men dient zich in Waterwereld Rulantica absoluut aan de brandweervoorschriften te houden. Roken is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde rokerszones, dit geldt ook voor e-sigaretten. Waterpijpen van welke aard dan ook zijn niet toegestaan. Wij verzoeken u om rekening te houden met uw medemensen.

3.12 Barbecueën en het meebrengen van barbecue- of kookgerei is niet toegestaan.

3.13 Het consumeren van door uzelf meegebrachte etenswaren is in de Waterwereld om hygiënische redenen niet toegestaan. Drankjes in onbreekbare flessen of bekers mogen buiten de horecafaciliteiten worden geconsumeerd.

3.14 Het is niet toegestaan om de als zodanig aangegeven podia, coulissen, backstage- en bevoorradingszones te betreden. Het is verboden om op of over hekken en muren te klimmen.

3.15 Overal in Waterwereld Rulantica, met name in het buitengedeelte en in de natte gedeeltes, bestaat gevaar voor uitglijden. Bezoekers worden er daarom op gewezen dat zij in het hele park de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid moeten betrachten, dus afzettingen met touwen, hekken, bomen, enz. te respecteren, voor schoenen met voldoende profiel te zorgen, niet te snel te lopen en te rennen en gebruik te maken van de aangebrachte leuningen.

3.16 Alle bezoekers worden nadrukkelijk verzocht om zich correct en gepast te kleden. Alle bezoekers, ook jonge kinderen, dienen (bad)kleding te dragen. In de waterbassins en attracties dient men geschikte badkleding te dragen. Hieronder worden zwembroeken en zwemshorts, badpakken, bikini's, tankini's en burkini's verstaan. Zwemluiers en broekjes die geen ontlasting doorlaten zijn uitdrukkelijk toegestaan. De badkleding moet uit niet-zuigend materiaal bestaan. In de natte gedeeltes zijn straatschoenen niet toegestaan.

3.17 Waterwereld Rulantica behoudt zich het recht voor om bezoekers die zodanig zijn opgemaakt, gekleed of getatoeëerd dat andere bezoekers, met name kinderen, dit als aanstootgevend zouden kunnen ervaren, of die zodanig zijn gekleed dat ze voor werknemers of acteurs van Waterwereld Rulantica kunnen worden aangezien, op elk moment en zonder compensatie van het terrein te verwijderen. Het is verboden maskers te dragen of het gezicht volledig te bedekken. Versluiering om religieuze redenen is toegestaan.

3.18 Het meebrengen van alcohol, het bezit of de consumptie van verdovende middelen en hulpmiddelen voor de consumptie daarvan, is niet toegestaan en wordt dienovereenkomstig bestraft. De consumptie van cannabis en cannabisproducten is niet toegestaan in Rulantica. Het kopen en consumeren van alcohol is in Waterwereld Rulantica toegestaan vanaf 18 jaar. Personen die onder invloed van alcohol of drugs zijn, kunnen van het terrein worden verwijderd. 

3.19 Het doorzoeken van vuilnisbakken, vuilcontainers en verzamelbakken is niet toegestaan. De inhoud van de daarvoor bedoelde bakken en containers is eigendom van Waterwereld Rulantica. Hier iets uit halen of meenemen bij het verlaten van het park is niet toegestaan.

3.20 Het permanent reserveren van ligstoelen is niet toegestaan. De medewerkers van Waterwereld Rulantica zijn geïnstrueerd om handdoeken, tassen, enz. na een redelijke tijd in een opbergvak te plaatsen wanneer deze worden gebruikt om onnodig een ligstoel te reserveren.

4. Gebruik van de attracties en faciliteiten

4.1 De themabassins en glijbanen van Waterwereld Rulantica zijn beschikbaar voor de bezoekers voor zover deze zich houden aan de gebruiksvoorschriften en zij worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Er kunnen wachttijden zijn bij het gebruik van de attracties en glijbanen.

4.2 De openingstijden van de afzonderlijke onderdelen en glijbanen kunnen verschillen van de openingstijden van Waterwereld Rulantica. Wanneer er om technische of organisatorische redenen geen gebruik kan worden gemaakt van afzonderlijke onderdelen en glijbanen geeft dit geen recht op een korting op of restitutie van de toegangsprijs.

4.3 In geval van onweer of uitzonderlijke weersomstandigheden heeft Waterwereld Rulantica het recht om afzonderlijke of alle onderdelen en glijbanen buiten bedrijf te stellen ter bescherming van de bezoekers. Er kan dan geen aanspraak worden gemaakt op (gedeeltelijke) restitutie van de toegangsprijs.

4.4 Bepaalde onderdelen en glijbanen zijn seizoensgebonden van aard of kunnen om operationele of organisatorische redenen in verband met bouw- of onderhoudswerkzaamheden worden gesloten. Deze kunnen worden gesloten zonder dat dit vooraf werd aangekondigd.

4.5 Het gebruik van de attracties, shows of faciliteiten vereist een goede lichamelijke conditie en vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Men dient gebruik te maken van de veiligheidsvoorzieningen en de veiligheidsvoorschriften op te volgen. Het gebruik is toegestaan in geschikte badkleding. Het dragen van sieraden zoals ringen, oorbellen, piercings, klinknagels, enz. maar ook alle andere scherpe voorwerpen is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Het dragen van implantaten, pacemakers, medische pompen en dergelijke is toegestaan in overleg met de behandelende artsen en fabrikanten, maar Rulantica aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade.

4.6 De bezoekers zijn verplicht om vóór het gebruik na te gaan of hun lichamelijke conditie voldoende is, zich te informeren over risico's en kennis te nemen van en zich te houden aan de regels voor gebruik en toegang en de veiligheidsvoorschriften en -bepalingen. Waterwereld Rulantica heeft het recht om afzonderlijke personen om veiligheidsredenen te verbieden om gebruik te maken van afzonderlijke of alle onderdelen en glijbanen, bijvoorbeeld vanwege hun omvang, lichaamsbouw, fysieke of mentale beperkingen, blijvende of tijdelijke handicaps, zwangerschap enz. Uitsluiting om veiligheidsredenen is geen discriminatie, maar dient slechts ter bescherming van de bezoekers.

4.7 Het is vooral belangrijk om de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het in- en uitstappen van de glijbanden of de glijbanen. Men dient de uitglijzones snel te verlaten. Wanneer u zich hier niet aan houdt of bij moedwillige veronachtzaming kunnen afzonderlijke personen worden uitgesloten van het gebruik van de attracties. In geval van overtreding of herhaling kunt u Waterwereld Rulantica worden uitgezet. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op een compensatie. De bovengenoemde bepalingen zijn ook van toepassing wanneer u in de rij probeert voor te dringen.

4.8 Het gebruik van speeltoestellen en soortgelijke faciliteiten is op eigen risico. Volwassenen mogen op speelplaatsen geen gebruik maken van speeltoestellen. U dient zich aan de leeftijdsvoorschriften te houden. Deze geven aan welke leeftijdsgroepen van de speeltoestellen gebruik mogen maken. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.

4.9 Voor mensen met een handicap die afhankelijk zijn van een rolstoel beschikt Waterwereld Rulantica over waterrolstoelen. Hiervan kunnen zij gratis gebruik maken tijdens hun bezoek. Het aantal waterrolstoelen is beperkt. Daarom kan er niet worden gegarandeerd, dat deze beschikbaar zijn. Het is niet mogelijk om waterrolstoelen vooraf te reserveren.

4.10 Bezoekers van Waterwereld Rulantica zijn aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het negeren van de gebruiksvoorschriften of door moedwillige beschadiging.

4.11. In tijden van pandemieën of andere bijzondere situaties ben je verplicht je te houden aan de geldende wettelijke en officiële voorschriften, bv. maskerplicht of afstandsregels. Als je je niet aan deze door ons of ons personeel meegedeelde voorschriften houdt, behouden wij ons het recht voor ons huisrecht te doen gelden. Evenmin is er aanspraak op compensatie van personen die Europa-Park of Waterwereld Rulantica niet kunnen bezoeken ondanks een geldig ticket omdat ze persoonlijk niet voldoen aan een wettelijke of officiële eis, bv. de vereiste vaccinatiestatus. 

5. Toezichtsplicht

Ouders en begeleiders worden erop gewezen dat zij hun toezichtsplicht zorgvuldig moeten uitoefenen. Kinderen, mensen die niet kunnen zwemmen en mensen met een handicap moeten altijd onder toezicht staan van ouders of begeleiders. Mensen die niet kunnen zwemmen worden uitdrukkelijk verzocht om zich in het voor hen bestemde ondiepe gedeelte op te houden. Bovendien zijn de bezoekers verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door een persoon die onder hun toezicht staat, zelfs wanneer de toezichthoudende persoon niet aanwezig is op de dag van het bezoek.

6. Adverteren en het aanbieden van goederen en diensten

Adverteren in het park en op de parkeerterreinen van Waterwereld Rulantica of het aanbieden van goederen en diensten is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het management. Dit geldt ook voor het houden van opiniepeilingen en tellingen. Reclame en aankondigingen voor organisaties, verenigingen, belangengroepen of eigen ideeën met middelen van welke aard dan ook zijn verboden op het terrein van het park en in alle gebouwen en attracties enz. Elke afzonderlijke overtreding wordt bestraft met parkverbod, civielrechtelijke claims en een aangifte wegens huisvredebreuk.

7. Videobewaking, film- en foto-opnames

7.1 Waterwereld Rulantica wordt met videocamera's bewaakt. De bewaking dient om de veiligheid van bezoekers en personeel te garanderen en ter bescherming van het terrein en faciliteiten.

7.2 In Rulantica worden tijdens het gebruik van verschillende glijbanen foto's of video's gemaakt als een "snapshot" die de glijbaanbeleving vastlegt en die de bezoeker die de glijbaan gebruikt heeft na afloop van de beleving in de uitstapzone van de betreffende glijbaan als "souvenir" kan kopen en betalen bij de uitgang van Rulantica.

Bij de ingang van alle glijbanen die met dergelijke on-ride camera's zijn uitgerust, wordt het maken van foto's of video's tijdens het glijden duidelijk aangegeven op een apart informatiebord. Door gebruik te maken van een dergelijke glijbaan stemt de bezoeker ermee in dat foto's en video's van hem/haarzelf tijdens het glijden zonder vergoeding worden gemaakt. Deze toestemming, die uitsluitend wordt verleend voor de verkoop aan de bezoeker als gemachtigde, omvat de kortdurende opslag van de foto of video, alsmede de kortdurende weergave van de foto of video op beeldschermen of soortgelijke apparaten na het gebruik van de attractie, onder vermelding van een voor de aankoop vereist bestelnummer.

Wij zorgen ervoor dat deze foto's en video's alleen verkocht en afgegeven worden aan de bevoegde bezoeker en niet aan derden. Na afloop van de glij-sessie heeft iedere bezoeker de mogelijkheid om bij ons personeel in de dichtstbijzijnde winkel onder vermelding van het fotonummer te verzoeken om onmiddellijke verwijdering van de foto of video waarop hij of zij staat afgebeeld, wat dan onmiddellijk geregeld wordt. Foto's en video's die niet gekocht zijn worden aan het eind van de betreffende kalenderdag verwijderd.

7.3 Voor zover in Rulantica film- en foto-opnamen worden gemaakt voor televisieprogramma's, reclame of om andere redenen, worden de betreffende gebieden of attracties dienovereenkomstig gemarkeerd of is dit goed zichtbaar. Het staat iedere bezoeker vrij om deze gebieden te vermijden tijdens de productieperiode van de betreffende opnamen. 

7.4 Het is toegestaan om zelf foto- en filmopnames te maken voor privédoeleinden op voorwaarde dat andere bezoekers hiervan geen hinder ondervinden en niet worden gestoord. Het fotograferen van vreemden en groepen zonder hun toestemming is niet toegestaan. Professionele foto- en filmopnamen voor commerciële doeleinden zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming. Met uitzondering van de attracties Dugdrob en Vildfål is het gebruik van actiecameras (bv. GoPros) met een bevestiging op het hoofd toegestaan. In de tunnel van de attractie van Snorri's Saga zijn foto- en filmopnamen om auteursrechtelijke redenen niet toegestaan.

7.5 Onder water fotograferen en filmen is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van een medewerker.

7.6 Wanneer er vermoedens zijn dat de bovengenoemde regels worden overtreden, hebben onze werknemers het recht om de opnames te bekijken en afzonderlijke personen te verzoeken om deze in aanwezigheid van de desbetreffende werknemer te wissen.

8. Bezoekerscontroles

8.1 Elke bezoeker die Waterwereld Rulantica, waar dit parkreglement van toepassing is, wil betreden, stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij zich vrijwillig aan een eventuele controle van de beveiligingsdienst van Waterwereld Rulantica onderwerpt. Daarbij dient men de instructies van de beveiligingsdienst volledig op te volgen. Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, wordt de toegang geweigerd. De beveiligingsdienst is bevoegd om te onderzoeken of personen een veiligheidsrisico vormen door alcohol- of drugsgebruik of -bezit of omdat zij wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich dragen. Elke bezoeker verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij ermee instemt dat zijn/haar kleding en meegebrachte tassen en zakken kunnen worden doorzocht.

8.2 De beveiligingsdienst is bevoegd om de toegang tot het terrein van Waterwereld Rulantica te weigeren aan mensen die op grond van hun gedrag of de voorwerpen die zij bij zich dragen een veiligheidsrisico vormen.

8.3 Hetzelfde geldt voor personen die weigeren toestemming te geven voor het doorzoeken van hun kleding en meegebrachte tassen en zakken. De beveiligingsdienst is ook bevoegd om de voorwerpen die in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf niet worden getolereerd zoals drugs, wapens, enz., in beslag te nemen. De beveiligingsdienst is ook bevoegd om dergelijke controles uit te voeren bij personen die zich reeds op het terrein van Waterwereld Rulantica bevinden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Waterwereld Rulantica is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door verwijtbare niet-nakoming van een wezenlijke contractuele plicht door Waterwereld Rulantica of de medewerkers hiervan of die kan worden toegeschreven aan grove nalatigheid of opzet.

9.2 In geval van niet-nakoming van een wezenlijke contractuele plicht ten gevolge van eenvoudige nalatigheid, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst kenmerkende, voorzienbare schade. Wezenlijke contractuele plichten zijn plichten die, wanneer deze niet worden nagekomen, tot gevolg hebben dat de reguliere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is en waarvan een bezoeker mag verwachten dat deze worden nagekomen.

9.3 Waterwereld Rulantica is verder in principe niet aansprakelijk voor schade van de bezoekers. Dit is niet van toepassing op aansprakelijkheid voor schade die bezoekers lijden door overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, noch voor schade die een bezoeker lijdt als gevolg van een opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door grove nalatigheid van de exploitant, zijn wettelijke vertegenwoordiger of hulppersonen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is ook niet van toepassing voor zover er volgens de Duitse wet betreffende productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) sprake is van aansprakelijkheid, bij arglistig verborgen gebreken en wanneer er een garantie is afgegeven voor de staat of kwaliteit van een zaak.

9.4 Waterwereld Rulantica is niet aansprakelijk voor voorwerpen die aan personeel van Waterwereld Rulantica in het park worden overhandigd of anderszins op het terrein van het park worden achtergelaten of gedeponeerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor voorwerpen (bijvoorbeeld mobiele telefoons, sieraden, (foto)camera's, kleding, enz.) die tijdens het gebruik van bepaalde delen van het park of de glijbanen beschadigd raken of verloren gaan.

9.5 De vinder moet verloren voorwerpen onmiddellijk overhandigen aan de dichtstbijzijnde medewerker of deze bij het bureau voor gevonden voorwerpen bij de ingang van Waterwereld Rulantica afgeven. Daarbij dient men aan te geven waar en wanneer de gevonden voorwerpen werden aangetroffen. Gevonden voorwerpen worden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

9.6 Waterwereld Rulantica is niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een procedure voor de beslechting van consumentengeschillen bij een instantie die consumentengeschillen beslecht.

10. Schademeldingen

Alle faciliteiten in Waterwereld Rulantica worden zorgvuldig onderhouden en bewaakt. Meld eventuele schade aan de informatiebalie voordat u het park verlaat wanneer u desondanks buiten uw schuld schade heeft geleden. Meld het ook als er reden is om aan te nemen dat een incident later tot schade kan leiden.

11. Huisrecht

De instructies van de medewerkers van Waterwereld Rulantica moeten altijd worden opgevolgd. Waterwereld Rulantica heeft het recht om naar eigen goeddunken mensen die het park- en badreglement overtreden, zonder een compensatie het park uit te zetten.

12. Slotbepalingen

12.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake verkopen (CISG). In het geval dat je de bestelling van het ticket hebt geplaatst als consument, d.w.z. je bent een natuurlijk persoon en sluit de overeenkomst met Rulantica voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan je professionele of commerciële activiteit en je hebt je gewone verblijfplaats in een ander land op het moment van je bestelling, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen in de zin van Art. 6 (2) lid 2 van Verordening (EG) 593I/2008 van die staat onaangetast door de rechtskeuze gemaakt in lid 1 als het recht van die staat van toepassing zou zijn volgens Art. 6 (1) van Verordening (EG) 593/2008 zonder de bovengenoemde rechtskeuze, d.w.z. in gevallen waarin

  • Rulantica haar commerciële activiteiten uitvoert in het land waar jij je reguliere verblijfplaats hebt, of
  • Rulantica haar commerciële activiteiten op dat land richt.

De vorige zin is niet van toepassing, d.w.z. je kunt je niet beroepen op de dwingende bepalingen van jouw land als er sprake is van een geval overeenkomstig artikel 6, lid 4, onder a) tot en met e) van Verordening (EG) 593/2008, in het bijzonder in het geval van:

  • overeenkomsten voor de levering van diensten waarbij de aan de consument verschuldigde diensten uitsluitend moeten worden geleverd in een ander land dan dat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft,
  • vervoersovereenkomsten, met uitzondering van pakketreisovereenkomsten in de zin van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen (1);
  • overeenkomsten die een zakelijk recht op een onroerend goed, of op de huur of pacht van een onroerend goed tot onderwerp hebben, met uitzondering van overeenkomsten betreffende het recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen in de zin van Richtlijn 94/47/EG.

12.2 Als je je bestelling hebt geplaatst als handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiek fonds, is de plaats van nakoming voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de exclusieve plaats van jurisdictie de statutaire zetel van Rulantica. Dit heeft geen invloed op ons recht om een zaak aanhangig te maken bij een rechtbank bij een andere wettelijk bevoegde rechtbank. In alle andere opzichten zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing op de jurisdictie - onder voorbehoud van paragraaf 12.3 hieronder.

12.3 Als je de ticketbestelling hebt gedaan als consument en je gebruikelijke verblijfplaats in een land hebt dat geen lid is van de Europese Unie en geen lid is van het Verdrag van Lugano, is de exclusieve plaats van jurisdictie de statutaire zetel van Rulantica.

12.4 Indien je ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst je woonplaats of reguliere verblijfplaats in Duitsland had en deze op het moment van het instellen van de vordering door ons uit Duitsland heeft verplaatst of je woonplaats of reguliere verblijfplaats op dat moment onbekend is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de tussen ons bestaande contractuele relatie de statutaire zetel van Rulantica.

12.5 De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor de online beslechting van geschillen. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12.6 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden en de overige gemaakte afspraken ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden.

 

Voor het laatst gewijzigd: januari 2024, wijzigingen voorbehouden.